วันประชุมวิชาการระดับชาติ จัดในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
swu-logo-h

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tel: 0-2649-5000 ต่อ 11756

E-mail: bascon@g.swu.ac.th

Website: https://bas.swu.ac.th/

The 6th BAS National Conference 2024