Untitled design (2)

The 6th BAS National Conference 2024
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
"Creating Social Impact through ESG"

การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อส่งพิจารณานำเสนอผลงาน
และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
 1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
 2. ส่วนประกอบของบทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง

**หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย**   

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ

การกำหนดข้อความ
 • ขนาดกระดาษ เอ 4
 • กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 • ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตัวอักษร ใช้บราววัลเลีย นิว (Browallia New) และพิมพ์ตามที่กำหนดดังนี้
 • ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) เป็นข้อความสั้นๆ และสื่อความหมายบ่งชี้ให้เห็นสาระสำคัญของเนื้อหา ขนาด 18 point กลางหน้ากระดาษ ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียน ใส่ชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพิมพ์ footnote ข้อมูลหน่วยงานของผู้เขียนทุกท่านไว้เป็นภาษาอังกฤษ (ภาควิชา, คณะ, มหาวิทยาลัย, E-mail Address) ท้ายหน้าแรกของบทความนั้น

**หมายเหตุ: ในกรณีที่มีผู้เขียนหลายคนให้เรียงลำดับโดยให้ชื่อผู้วิจัยหลักเป็นชื่อแรก โดยระบุคำว่า Corresponding Author และผู้เขียนท่านอื่นให้เรียงลำดับตามการทำงานวิจัยจากมากไปน้อย**

บทคัดย่อ และ Abstract
 • ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา ข้อความบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของบทความ ขนาด14 point, กำหนด ชิดขอบ ตัวธรรมดา
 • ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
คำสำคัญ

(ตัวหนา) ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อ และ Keywords (ตัวหนา) ให้พิมพ์ต่อจาก Abstract โดยคำแรกของคำภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ คั่นแต่ละคำด้วยเครื่องหมาย, ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ 3-5 คำ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา

รายละเอียดบทความ
 • หัวข้อใหญ่ ขนาด 16 point กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
 • หัวข้อรอง ขนาด 14 point ตัวหนา, ย่อหน้า 5 นิ้ว
 • เนื้อหา ขนาด 14 point กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา, ย่อหน้า 5 เท่ากับหัวข้อรอง (เฉพาะเริ่มต้นข้อความ/ ประเด็นใหม่) ส่วนอื่น กำหนดชิดขอบ
คำศัพท์

ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

ภาพและตารางที่
 • ให้ระบุคำว่า ภาพที่ หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไว้ใต้ภาพประกอบ และจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • ให้ระบุคำว่า ตารางที่ หมายเลขตาราง และชื่อตารางพร้อมไว้ด้านบนของตาราง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า TABLE ชื่อตารางใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หัวข้อในตาราง อักษรตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
 • แหล่งที่มา ให้พิมพ์ห่างจากชื่อภาพประกอบหรือเส้นคั่นใต้ตาราง 1 บรรทัด (ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา)1.

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง