ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน The 4th BAs National Conference 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ”
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับ รหัสบทความ ผู้ส่งบทความ ชื่อผลงาน
1 BAs-01 นิมิต ซุ้นสั้น บทบาทของแรงจูงใจที่มีต่อการทำกิจกรรมดำน้ำลึกในจังหวัดภูเก็ต
2 BAs-02 ธมลวรรณ สายเชื้อ การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนหุ้นสามัญแบบเน้นมูลค่า ในตลาดหลักทรัพย์
3 BAs-03 สิรวิชญ์  ฉัตรแก้ว DETERMINING PREDICTORS OF INTENTION TO MOVE DURING THE COVID-19 PANDEMIC AMONG WHITE-COLLAR EMPLOYEES WITH WORK-FROM-HOME EXPERIENCE IN LANDED DWELLINGS IN BANGKOK
4 BAs-04 อารีรัตน์ ศรีทับ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง ของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
5 BAs-05 สุภนิดา หลากสุขถม แรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย
6 BAs-06 จิราพัชร วรรณมณฑา สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดสีเขียวและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐม
7 BAs-07 ณัฐจิรา มะลิต้น แนวทางการเพิ่มความสุขในการทำงาน โดยประยุกต์ใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ ABC จำกัด สำนักงานชลบุรี
8 BAs-08 มนัสวี แหทอง ทักษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19
9 BAs-09 จารุณี นวลบุญมา แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เช่า และผู้ซื้อในตลาด โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา : ตลาดศิลามหานคร ตลาดศิลานคร ตลาดบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
10 BAs-10 วิลาสินี สงกุมาร อิทธิพลของการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 BAs-11 ฐิติมา  คำปรุงมา ค่านิยมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการทำศัลยกรรมความงามในจังหวัดขอนแก่น
12 BAs-12 ฐิติพัชร์ ธนรัชต์ธำรงกุล การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากลูกตาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่บ้านน้ำตาลสด จังหวัดฉะเชิงเทรา
13 BAs-13 พรจรัส ดอกบัว การบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้าน XYZ จังหวัดอุดรธานี
14 BAs-14 ศรัญญา ศรีทอง ความเสี่ยงทางการท่องเที่ยวของงานประเพณีนมัสการรอย พระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
15 BAs-15 นัจนันท์ สุนันทะ การตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ “บริษัท ซันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด” จังหวัดขอนแก่น
16 BAs-16 ชัยพร ถาวรรัตน์ ทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา บุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 BAs-17 ธนพร พริ้มพราย ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบ้านจัดสรรในในโครงการหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 BAs-18 ณัฐรดา ธุระงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มสุกร กรณีศึกษาสุวิมลฟาร์ม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
19 BAs-19 ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้สูงวัยที่มีต่อขนาดและรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยบนสมาร์ตโฟน
20 BAs-20 นิรมล ระหว่างงาม ผลของรูปแบบการนำเสนอบนอินสตาแกรมสตอรี่ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอินสตาแกรมสตอรี่ ที่มีต่ออัตราการคลิกผ่าน
21 BAs-21 พิมพ์ชนก นายนนท์ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้งานและความตั้งใจบอกต่อของ แอปพลิเคชันการตลาดค้าปลีกแบบพันธมิตรออนไลน์
22 BAs-22 ธฤษวรรณ แสงโชติช่วงชัย สิ่งที่ผู้บริโภควีแกนให้คุณค่าต่อวูฟเฟียกลอโบซา
23 BAs-23 ณัชชา สิงหบุตร การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
24 BAs-24 กนกวรรณ  ขันทอง กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
25 BAs-25 ชญาธร แสงเสียงฟ้า กีรติกา นาอุดม กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารฟู้ด เดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
26 BAs-26 เพชรรัตน์  พลรักษา เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
27 BAs-27 นวลปรางค์ หมื่นโฮ้ง การพัฒนาระบบสินเชื่อเฉพาะบุคคลออนไลน์
28 BAs-28 อรรถ ศุภซื่อสงวน การวางแผนกำไรธุรกิจการรับจองตั๋วเครื่องบิน กรณีศึกษา: บริษัท ABC
29 BAs-29 พัทธ์ธีรา ทองอ้ม แนวทางการสร้างสรรค์อาหารร่วมสมัย “วัฒนธรรมไก่ย่างหนองเรือ”
30 BAs-30 นันทัชพร กิตติกุล การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชั่น ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
31 BAs-31 สิริวิมล วิศิษฐพัฒนากุล รูปแบบการโฆษณาบนสื่อเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อสินค้าและบริการ
32 BAS-32 ภัคธร แสงฮาด สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
33 BAs-33 พลอยวรุณ อุดรศักดิ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี”
34 BAs-34 กัญญาณัฐ บัวชม การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโรงน้ำดื่มโชคชัย ในเขตตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น