หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  

ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

 

Master of Business Administration

M.B.A.

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบุคลากรให้สามารถบริหารธุรกิจ ด้วยทักษะการเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักการตลาด นักการจัดการ และผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสมัยใหม่
  2. ผลิตบุคลากรให้สามารถพัฒนางานวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ และด้านธุรกิจเพื่อสังคม
  3. ผลิตบุคลากรให้สามารถประกอบวิชาชีพด้วยมาตรฐานจรรยบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  4. ผลิตบุคลากรให้สามารถสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจก้าวหน้าด้วยบุคลากรที่รอบรู้การบริหารธุรกิจที่ทันสมัย สามารถพัฒนานวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิชาเอกที่เปิดสอน

รายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2565

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน)

โทรศัพท์ : 02-169-1016
แฟกซ์ : 02-169-1013
Facebook : mba.swumba
Website : http://mba.swu.ac.th