แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
บธม501 การจัดการองค์กรขั้นสูง 2
บธม502 การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 3
บธม503 การจัดการการตลาดขั้นสูง 2
บธม504 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการปฏิบัติการ 2
บธม505 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม 3
บธม506 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3
  รวม 15 หน่วยกิต
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
บธม620 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
บธม621 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร 3
บธม622 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3
  รวม 12 หน่วยกิต
*สำหรับแผน ข เรียนเพิ่มอีก 2 รายวิชา 15 หน่วยกิต