สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

          สภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum : WEF) แถลงว่าในอนาคตองค์กรชั้นนำต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนชั่วโมงการทำงานระหว่างการจ้างงานมนุษย์และเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกลมากกว่าชั่วโมงการทำงานของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอัตราการจ้างงานมนุษย์ร้อยละ 53 และเครื่องจักรกลร้อยละ 47 จะเพิ่มขึ้นภายในปี 2568 ดังนั้น ทุกคนจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวพัฒนาทักษะการทำงาน (Up Skill และ Re-skill) โดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการทำงานด้วยการสร้าง “Future Skills ทักษะแห่งอนาคต” คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะของนิสิตในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ

          The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน

          การจัดงานในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ได้รับความมือจากสถาบันเจ้าภาพในการจัดงาน ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 3) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ส่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจในการประเมินบทความ (Peer Review) ดังนั้นผู้ส่งผลงานจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งนี้เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจต่อไป