เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ”
โดยวิทยากร (Keynote speaker)
คุณเฑวิณฑร์ สมงาม
ผู้อำนวยการ สำนักงานการบุคคลกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)