รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
โครงการ The 4th BAs National Conference 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
(ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Social Business Administration

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Business Administration, Mahidol University Kanchanaburi Campus

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang