การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ห้องนำเสนอที่ 1 (ROOM-1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

BAs-03
บทบาทของแรงจูงใจที่มีต่อการทำกิจกรรมดำน้ำลึกในจังหวัดภูเก็ต
: นิมิต ซุ้นสั้น

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีภาคบรรยาย
(Best Oral Presentation Award)

BAs-12
การพัฒนาระบบสินเชื่อเฉพาะบุคคลออนไลน์
: นวลปรางค์ หมื่นโฮ้ง และสุวรรณี อัศวกุลชัย
BAs-14
แนวทางการเพิ่มความสุขในการทำงาน โดยประยุกต์ใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ ABC จำกัด สำนักงานชลบุรี
: ณัฐจิรา มะลิต้น

ห้องนำเสนอที่ 2 (ROOM-2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

BAs-02
เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
: เพชรรัตน์ พลรักษา และสุวรรณี อัศวกุลชัย

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีภาคบรรยาย
(Best Oral Presentation Award)

BAs-08
ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้สูงวัยที่มีต่อขนาดและรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยบนสมาร์ตโฟน
: ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
BAs-17
การตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ “บริษัท ซันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด” จังหวัดขอนแก่น
: นัจนันท์ สุนันทะ

ห้องนำเสนอที่ 3 (ROOM-3)

อาจารย์ ดร.อมรวรรณ รังกูล

BAs-01
สิ่งที่ผู้บริโภควีแกนให้คุณค่าต่อวูฟเฟียกลอโบซา
: ธฤษวรรณ แสงโชติช่วงชัย

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีภาคบรรยาย
(Best Oral Presentation Award)

BAs-15
กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
: ชญาธร แสงเสียงฟ้า และกีรติกา นาอุดม
BAs-16
สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดสีเขียว และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐม
: จิราพัชร วรรณมณฑา
BAs-18
ทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา บุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ชัยพร ถาวรรัตน์

ห้องนำเสนอที่ 4 (ROOM-4)

อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู

BAs-05
ความเสี่ยงทางการท่องเที่ยวของงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
: ศรัญญา ศรีทอง

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีภาคบรรยาย
(Best Oral Presentation Award)

BAs-10
แนวทางการสร้างสรรค์อาหารร่วมสมัย “วัฒนธรรมไก่ย่างหนองเรือ”
: พัทธ์ธีรา ทองอ้ม
BAs-19
สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
: ภัคธร แสงฮาด
BAs-22
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชั่น ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
: นันทัชพร กิตติกุล

ห้องนำเสนอที่ 5 (ROOM-5)

อาจารย์ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

BAs-06
ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง ของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
: อารีรัตน์ ศรีทับ
BAs-11
ทักษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19
: มนัสวี แหทอง

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีภาคบรรยาย
(Best Oral Presentation Award)

BAs-20
อิทธิพลของการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
: วิลาสินี สงกุมาร
BAs-21
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
: ณัชชา สิงหบุตร

ห้องนำเสนอที่ 6 (ROOM-6)

อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ รุมสำโรง

BAs-04
การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากลูกตาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านน้ำตาลสด จังหวัดฉะเชิงเทรา
: ฐิติพัชร์ ธนรัชต์ธำรงกุล และกชมาศ แซ่เตียว
BAs-09
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี”
: พลอยวรุณ อุดรศักดิ์

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีภาคบรรยาย
(Best Oral Presentation Award)

BAs-13
แรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย
: สุภนิดา หลากสุขถม