การประชุมวิชาการระดับชาติ
จัดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

Days
Hours
Minutes
Seconds

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ
และส่งบทความ

1เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567

วันประกาศรายชื่อ
ผู้นำเสนอผลงาน

4 มิถุนายน 2567

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1-16 มิถุนายน 2567

แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ที่แก้ไขแล้ว

17 มิถุนายน 2567

ส่งบทความวิจัย
ฉบับแก้ไข

24 มิถุนายน 2567

ประกาศผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอ

26 มิถุนายน 2567

การประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงาน

5 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ The 6th BAs National Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
(ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ภายใต้หัวข้อ “Creating Social Impact through ESG
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านมุมมอง ESG"
ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
การประชุมวิชาการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เวลา กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live – กล่าวรายงาน และแนะนำเครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบัน §  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ §  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น §  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร §  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง §  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี      โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน      โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล             ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Creating Social Impact though ESG การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านมุมมอง ESG
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Creating Social Impact though ESG การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านมุมมอง ESG
11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 21 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
16.00 – 16.30 น. พิธีปิดโครงการ The 6th BAs National Conference 2024 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม